Правила надання послуг сервісу Frisbee

Загальні положення
1.1. Ці правила надання грошових коштів у позику Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія “Гелексі”» (Свідоцтво Нацкомфінпослуг про реєстрацію фінансової установи серія ФК № 917 від 11.07.2017 року) (надалі за текстом іменується – «Правила» в усіх відмінках) визначають порядок і умови надання Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія “Гелексі”» (надалі за текстом іменується – «Товариство» в усіх відмінках) грошових коштів у позику на придбання товарів/робіт/послуг.

1.2. Правила розроблені відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про електронну комерцію», Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про споживче кредитування» та інших нормативно-правових актів щодо регулювання ринків фінансових послуг.

Поняття і терміни
Для цілей цих Правил нижченаведені поняття та терміни тлумачаться наступним чином:

Банківська платіжна картка – пластикова картка міжнародної платіжної системи, яка емітована банківською установою України.

Графік платежів – невід’ємна частина Договору позики, що містить розрахунок Заборгованості (в тому числі суми позики і процентів за користування позикою) із зазначенням Терміну платежу.

Дата укладання Договору позики – дата підписання Договору позики.

Договір позики (надалі за текстом іменується – «Договір» в усіх відмінках) – договір між Товариством та Позичальником, в якому визначені основні умови, права та обов’язки сторін щодо отримання та повернення позики Позичальником.

Заборгованість – сума позики, а також нарахованих, але не сплачених процентів/комісії за користування позикою, пені за прострочені зобов’язання.

Заявка – заповнений на Сайті Товариства документ, який містить інформацію щодо наміру фізичної особи отримати позику, сформований в електронному вигляді кошик покупця, яка переадресована з відповідної торгівельної точки в мережі інтернет.

Заявник – фізична особа, яка має намір укласти Договір позики з Товариством на умовах даних Правил шляхом приєднання до них.

Електронний договір – домовленість Заявника та Позичальника, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків та оформлена в електронній формі.

Електронний підпис одноразовим ідентифікатором – дані в електронній формі у вигляді алфавітної або цифрової або алфавітно-цифрової послідовності, що додаються до інших електронних даних Заявником та надсилаються Товариству.

Ліміт суми позики – грошові кошти у встановленому розмірі, які Товариство одноразово може надати в позику на умовах, визначених Договором та Правилами.

Логін Особистого кабінету – комбінація символів/букв/цифр, що встановлюється Заявником та використовується ним для доступу в Особистий кабінет. Заявник/Позичальник особисто несе відповідальність за збереженість Логіну Особистого кабінету.

Одноразовий ідентифікатор – алфавітна або цифрова або алфавітно-цифрова послідовність, яку отримує Заявник шляхом реєстрації на Сайті Товариства. Товариство може передавати одноразовий ідентифікатор Заявнику засобом зв’язку, вказаним під час реєстрації у його системі, в тому числі, але не виключно, шляхом направлення СМС-повідомлення за номером телефону, вказаним Заявником під час заповнення Заявки, та додавати (приєднувати) до електронного повідомлення від Заявника.

Особистий кабінет – частина Сайту Товариства, доступ до якої отримує Заявник за умови реєстрації з використанням Логіну та Пароля Особистого кабінету. Доступ до Особистого кабінету здійснюється Заявником/Позичальником шляхом введення Логіна Особистого кабінету і Пароля Особистого кабінету на Сайті Товариства.

Пароль Особистого кабінету – унікальна комбінація букв та/або цифр та/або символів, що встановлюється Заявником. Цю комбінацію Заявник самостійно зазначає в спеціальному полі «пароль» при вході до Особистого кабінету. Заявник/Позичальник особисто несе відповідальність за збереженість Пароля Особистого кабінету.

Позика – грошові кошти в національній валюті України, які надаються Товариством Позичальнику в розмірі та на умовах, визначених цими Правилами та Договором позики на умовах строковості, платності та поворотності шляхом сплати замовлених Позичальником в мережі інтернет товарів/робіт/послуг.

Позичальник – фізична особа, з якою Товариство уклало Договір позики.

РНОКПП – реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код фізичної особи).

Сайт Товаристваwww.frisbee.ua.

Сторони Договору позики – Товариство/Позикодавець і Заявник/Позичальник.

Строк дії Договору – до повного виконання Позичальником зобов’язань за Договором.

ТовариствоТовариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія “Гелексі”» (місцезнаходження: 03083, м. Київ, пр. Науки, буд. 50, ЄДРПОУ 41229318; тел. (044) 364-06-46; Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи у Нацкомфінпослуг серії ФК № 917 від 11.07.2017 р.).

Термін платежу – кінцева календарна дата повернення Позичальником Заборгованості/Траншу/чергового платежу за Договором позики.

Інші терміни вживаються в Правилах відповідно до чинного законодавства України.

Умови надання позики
3.1. Позика надається на споживчі цілі.

3.2. Максимальна сума позики затверджується внутрішніми документами Товариства.

3.3. Кожна наступна позика може бути отримана або після погашення Заборгованості за попередньою позикою, або якщо загальна Заборгованість за всіма позиками Позичальника не перевищує максимальну суму позики на одного Позичальника.

3.4. Сукупна вартість кожної окремої позики зазначається в Графіку платежів, який є невід’ємною частиною Договору та розміщується в Особистому кабінеті.

Порядок надання позики
4.1. Відповідно до частини четвертої статті 11 Закону України «Про електронну комерцію» ці Правила є публічною пропозицією Товариства укласти Договір позики на умовах, встановлених Товариством.

4.2. З метою отримання позики Заявник реєструється на Сайті Товариства, а також заповнює Заявку та направляє її Товариству в електронному вигляді (сформований кошик із отримання товарів/робіт/послуг).

4.3. У Анкеті Заявник зобов’язаний вказати повні, точні, достовірні та актуальні особисті дані, які необхідні для прийняття Товариством рішення про надання позики.

4.4. Товариство має право зателефонувати Заявнику за телефонним номером, зазначеним в Анкеті, як для підтвердження повноти, точності, достовірності та актуальності зазначеної в Заявці інформації, так і для отримання інших відомостей від Заявника, які Товариство визнає необхідними для прийняття рішення про надання позики.

4.5. Заявник надає свою згоду на те, що Товариство має право звертатись по інформацію про фінансовий стан Заявника, яка необхідна для прийняття рішення про надання позики, до третіх осіб, які пов’язані з Заявником діловими, професійними, особистими, сімейними або іншими стосунками.

4.6. Товариство має право додатково вимагати від Заявника надання належним чином завірених копій документів, які Товариство визнає необхідними для прийняття рішення про надання позики.

4.7. На підставі даних, зазначених у Анкеті, на Сайті Товариства здійснюється реєстрація Заявника та створюється його Особистий кабінет.

4.8. Сума позики визначається Товариством на основі оцінки фінансового стану Заявника за внутрішньою політикою з надання позик Товариства, враховуючи інформацію, зазначену Заявником в Анкеті/Заявці та в межах встановленого Ліміту суми позики.

4.9. Рішення про надання чи відмову у наданні позики приймається Товариством на підставі обробки персональних даних Заявника, зазначених в Анкеті/Заявці та будь-якої додаткової інформації, наданої Заявником чи отриманої Товариством з відкритих джерел.

4.10. Товариство приймає рішення про надання чи відмову у наданні позики в розмірі та на умовах, вказаних Заявником в Заявці, протягом одного робочого дня з дати направлення Заявником Заявки Товариству, але не пізніше трьох робочих днів з дати направлення Заявки.

4.11. Приймаючи Заявку до розгляду, Товариство не бере на себе зобов’язання надати Заявнику позику.

4.12. Товариство має право відмовити Заявнику в наданні позики без зазначення причини такої відмови.

4.13. Товариство інформує Заявника про прийняте рішення щодо видачі позики чи відмову у наданні позики через СМС-повідомлення на телефонний номер, та/або шляхом направлення електронного листа на адресу електронної пошти, які зазначені у Анкеті/Заявці, та/або шляхом розміщення інформації в Особистому кабінеті Заявника на Сайті Товариства.

4.14. За затримку в надходженні повідомлення про прийняте рішення, спричинене проблемами в роботі електронних та телефонних служб і сервісів, Товариство відповідальності не несе.

4.15. Заявник здійснює вхід в Особистий кабінет за допомогою Логіна Особистого кабінету і Пароля Особистого кабінету.

4.16. Заявник підписує Договір накладанням електронного підпису одноразовим ідентифікатором згідно п.5 Правил, шляхом введення одноразового ідентифікатора в спеціально відведене поле в Особистому кабінеті.

4.17. Датою укладання Договору позики є дата, вказана в преамбулі договору позики.

Порядок підписання електронного договору
5.1. Сторони домовилися в частині підписання Договору керуватися вимогами Закону України «Про електронну комерцію».

5.2. Позичальник підтверджує, що алфавітна або цифрова або алфавітно-цифрова послідовність, яку отримує Заявник шляхом реєстрації на Сайті Товариства засобом зв’язку, вказаним під час реєстрації у його системі та заповнення Анкети/Заявки, в тому числі, але не виключно, шляхом направлення йому СМС-повідомлення за номером телефону, вказаним Заявником під час заповнення Анкети/Заявки, та яка додається (приєднується) до електронного повідомлення від Заявника, є його електронним підписом одноразовим ідентифікатором, використовується ним в якості його власноручного підпису та є підтвердженням його особистості.

5.3. Позичальник визнає всі документи, засвідчені з використанням електронного підпису одноразовим ідентифікатором, еквівалентними за значенням із документами в письмовій формі, підписаними власноручно. Позичальник визнає, що використання електронного підпису одноразовим ідентифікатором в повідомленнях, переданих в рамках користування Особистим кабінетом, призводить до юридичних наслідків, аналогічно з використанням власноручного підпису відповідно до вимог законів.

5.4. Сторони підтверджують, що електронний Договір та всі Додатки до нього мають таку саму юридичну силу для Сторін, як документи, складені на паперових носіях та скріплені власноручними підписами Сторін, тобто вчинені в простій письмовій формі.

5.5. Сторони підтверджують, що примірники всіх укладених Договорів, а також змін і додатків до них вручаються Позичальнику шляхом їх розміщення (відображення) в Особистому кабінеті з моменту їх підписання Позичальником в порядку, встановленому Правилами.

Порядок нарахування плати за позику та повернення позики
6.1. За користування позикою Позичальник сплачує Товариству грошову винагороду за користування позикою вид і розмір якої зазначено в Договорі.

6.2. Позичальник зобов’язаний повернути видану позику, грошову винагороду за її користування нею відповідно до Заявки та Договору. Повернення позики та сплата грошової винагороди за її користування нею здійснюється відповідно до Графіку платежів, який є невід’ємною частиною Договору та розміщується в Особистому кабінеті.

6.3. Нарахування грошової винагороди за Договором здійснюється з дня надання позики Позичальнику за фактичну кількість календарних днів користування позикою. При цьому грошова винагорода за користування позикою нараховується за перший день надання позики Позичальнику, та не нараховується за день погашення позики.

6.4. Позичальник повертає Заборгованість шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Позикодавця, вказаний в Договорі в безготівковій формі в строк, встановлений Договором, або іншим шляхом, вказаним на Сайті Товариства.

6.5. У випадку прострочення сплати Заборгованості за Договором грошова винагорода нараховується відповідно до вимог Договору.

6.6. У випадку прострочення сплати Заборгованості за Договором повернення позики Позикодавцю, сплата грошової винагороди здійснюється в наступному порядку:

 • у першу чергу – сума прострочених платежів за позикою;
 • у другу чергу – поточні платежі за позикою;
 • у третю чергу – пеня.

6.7. Графік платежів, що містить розрахунок Заборгованості, оновлюється в Особистому кабінеті і є невід’ємною частиною Договору позики.

6.8. Позичальник зобов’язаний сплатити Заборгованість не пізніше Терміну платежу.

6.9. У випадку прострочення Терміну платежу зі сплати Заборгованості, Позичальник зобов’язаний сплатити Позикодавцю грошову винагороду, передбачену Договором, та пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на день прострочення за кожний день прострочення.

6.10. У випадку прострочення Терміну платежу зі сплати Заборгованості Товариство має право здійснити безспірне списання грошових коштів з банківського рахунку Позичальника для повного погашення Заборгованості. Товариство має право здійснити безспірне списання грошових коштів з банківського рахунку Позичальника в декілька етапів.

6.11. Датою повернення позики, так само як і датою сплати Заборгованості, вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Товариства або внесення Позичальником коштів на рахунок Товариства через систему платіжних терміналів або іншими платіжними засобами.

6.12. Позичальник має право достроково повернути позику і сплатити грошову винагороду за користування позикою.

6.13. У випадку, якщо Товариство при достроковому поверненні позики не отримало достатню суму коштів для погашення Заборгованості в повному обсязі за період фактичного користування позикою, Договір позики продовжує свою дію на раніше погоджених умовах. При цьому Графік платежів автоматично коригується в частині визначення залишку суми позики, грошової винагороди за користування позикою.

6.14. Позичальник зобов’язаний сплатити Заборгованість будь-яким доступним йому способом, зазначеним на Сайті Товариства. При цьому Позичальник самостійно сплачує послуги фінансового посередника, що здійснює перерахування грошових коштів, у відповідності до тарифів останнього.

6.15. При повному або частковому поверненні позики в графі «призначення платежу» Позичальник вказує: За договором позики №___ та/або РНОКПП та/або ПІБ Позичальника.

6.16. Якщо Позичальник не зазначив або некоректно заповнив графу «призначення платежу», Товариство має право не прийняти платіж з мотивів неможливості ідентифікації Договору позики, за яким відбувається сплата Заборгованості.

6.17. Товариство має право прийняти платіж в рахунок часткового або повного повернення позики у разі, якщо такий платіж вчинений не особисто Позичальником, а будь-якою іншою особою, на яку Позичальник поклав свій обов’язок з повернення позики як за власною ініціативою, так і за попередньою домовленістю з цією особою.

6.18. У випадках, зазначених у пп. 6.15. – 17., Товариство на свій розсуд приймає рішення стосовно прийняття/неприйняття платежу Позичальника.

6.19. Всі платежі та розрахунки, зазначені у цих Правилах та Договорі позики, здійснюються шляхом безготівкового перерахування коштів на зазначені в Договорі позики банківські рахунки в національній грошовій одиниці України – гривні.

6.20. При безготівковому перерахуванні грошових коштів всі фінансові ризики, що пов’язані з затримкою в надходженні коштів на поточний рахунок Товариства, несе Позичальник.

6.21. Якщо Позичальник оплатив Заборгованість у розмірі більшому, ніж було встановлено, Товариство повертає надмірно сплачену суму Позичальнику протягом 20 календарних днів (якщо така переплата становить більше 5 гривень).

Згода Позичальника на обробку персональних даних
7.1. Заявник, виступаючи в якості суб’єкта персональних даних і суб’єкта кредитної історії, заповнюючи Заявку на Сайті Товариства, надає свою згоду на передачу Товариству своїх персональних даних та їх обробку з метою оцінки фінансового стану Заявника та його спроможності виконати зобов’язання за Договором позики, а також захисту прав та інтересів Товариства.

7.2. Заявник/Позичальник надає Згоду щодо власних персональних даних, включаючи інформацію про прізвище, ім’я, по-батькові, стать, громадянство, дату та місце народження, назву і реквізити документа, що посвідчує особу, адресу зареєстрованого місця проживання, адресу фактичного місця проживання, РНОКПП, відомості щодо освіти, сімейного, соціального та майнового стану, займаної посади, доходи, а також інформацію, яка стане відомою Товариству у зв’язку з укладанням та/або виконанням та/або протягом строку дії Договору позики (далі – Дані).

7.3. Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, але не виключно, право Товариства передати Дані для обробки наступним особам:

 • Бюро кредитних історій;
 • Банкам;
 • Фінансовим установам;
 • Органам державної влади.

7.4. Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, право Товариства здійснювати обробку Даних (у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем), включаючи вчинення дій або сукупності дій, таких як: збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), уточнення (оновлення, зміна), копіювання, опублікування, редагування, компонування Даних без редагування їх внутрішнього змісту, пересилання поштою та/або електронними способами, розміщення на Сайті Товариства, передачу, в тому числі транскордонну передачу, знеособлення, знищення персональних даних, володільцем яких є Товариство.

7.5. Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, згоду на укладення Товариством договору відступлення права вимоги/купівлю-продаж прав вимоги та/або інших договорів, пов’язаних з наданням послуг з повернення простроченої Заборгованості, за відповідним договором позики з будь-якою третьою особою.

7.6. Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, згоду на збір, зберігання, використання та поширення Товариством інформації про Заявника/Позичальника, в тому числі його персональних даних до/від/через бюро кредитних історій, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України, зокрема через: ПрАТ «Міжнародне бюро кредитних історій», місцезнаходженням якого станом на день підписання цього документу є: 03062, Україна, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65, офіс 306; ТОВ «Українське бюро кредитних історій», місцезнаходженням якого станом на день підписання цього документу є: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-д.

7.7. Згода Заявника/Позичальника дається строком на 10 (десять) років з дати її видачі.

7.8. Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, згоду з тим, що отримання Заявником у Товариства Даних, що відносяться до Заявника/Позичальника, їх уточнення, блокування та знищення допускається у випадках, встановлених чинним законодавством на підставі заяви Заявника/Позичальника, яка повинна відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством. Заявник/Позичальник підтверджує свою згоду з тим, що відповідь на таку заяву буде надана йому шляхом відправки повідомлення на електронну пошту та/або шляхом надсилання СМС-повідомлення на телефонний номер, зазначений у Заявці.

7.9. Згода Заявника/Позичальника на обробку його персональних даних не вимагає здійснення повідомлень про передачу персональних даних Заявника/Позичальника третім особам згідно з нормами статті 21 Закону України «Про захист персональних даних».

7.10. Згода на обробку Даних з боку оператора телекомунікацій: Заявник/Позичальник, погодившись з цими Правилами, одночасно надає згоду оператору телекомунікацій, який надає Заявнику/Позичальнику послуги рухомого (мобільного) зв’язку, на обробку його персональних та статистичних даних в цілях формування скорінгового (оціночного) знеособленого показника, який буде використовуватися Товариством для надання послуг Заявнику/Позичальнику.

7.11. Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, право Товариства на передачу персональних даних споживача новому кредитору або залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої Заборгованості.

Відповідальність сторін
8.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов Договору позики відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Порушенням умов Договору позики є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом Договору позики та цих Правил.

8.3. Позичальник несе відповідальність перед Товариством за достовірність, точність та повноту інформації, наданої при заповненні Анкети/Заявки.

8.4. Позичальник підтверджує, що до укладення даного Договору він:

 • має цивільну дієздатність та правоздатність;
 • є громадянином України;
 • є резидентом України;
 • має вік від 18 років;
 • має зареєстроване місце проживання на території України;
 • володіє відкритим на власне ім’я банківським рахунком в українському банку, грошовими коштами на якому має право розпоряджатися;
 • ознайомлений зі своїми правами відповідно до ч. 6 ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних»;
 • згоден з тим, що інформація надана йому Товариством із дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав’язування її придбання;
 • діє зі згоди другого з подружжя;
 • на момент заповнення Заявки та укладання Договору Заявник не перебуває в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, під дією психотропних чи токсичних препаратів, діє від власного імені, у власному інтересі, не отримує позику в якості представника третьої особи і не діє на користь третьої особи (вигодонабувача або бенефіціара);
 • не є недієздатним чи обмежено дієздатним.

8.5. Позичальник дає свою згоду на те, щоб Графік платежів розміщувався в електронному вигляді в Особистому кабінеті Позичальника.

8.6. У випадку смерті Позичальника, що наступила до закінчення строку дії Договору позики, Товариство має право в односторонньому порядку припинити дію Договору позики датою отримання документів про смерть Позичальника, при цьому нарахування відсотків припиняється на наступний день після вищезгаданої дати отримання документів про смерть Позичальника.

8.7. Закінчення строку дії Договору позики не звільняє Сторони від відповідальності за порушення умов, яке мало місце під час дії Договору позики.

8.8. У випадку порушення Позичальником строків повернення позики Товариство має право:

 • без згоди Позичальника передати третім особам свої права шляхом підписання договору відступлення права вимоги/купівлі-продажу прав вимоги та/або інших договорів, пов’язаних з наданням послуг з повернення простроченої Заборгованості, за відповідним Договором позики з будь-якою третьою особою;
 • звернутися до суду по захист своїх законних прав і інтересів у порядку, визначеному законодавством України;
 • передати відомості та персональні дані Позичальника до бюро кредитних історій як інформацію про негативну кредитну історію такого Позичальника.

8.9. У випадку зміни особистих даних та/або банківських реквізитів, зазначених у Договорі позики, Сторони зобов’язані повідомити одна одну:

 • Позичальник повідомляє Товариство у триденний строк з дня виникнення таких змін, шляхом направлення Товариству електронного листа з електронної пошти, яка була зазначена Позичальником у Анкеті/Заявці;
 • Товариство повідомляє Позичальника про такі зміни шляхом оприлюднення відповідних змін на Сайті Товариства.

8.10. Товариство має право залучати до врегулювання простроченої Заборгованості колекторські компанії, з врахуванням вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої Заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки). Споживач має право на звернення до Національного банку України щодо недотримання зазначених вимог колектором. Споживач має право на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої споживачу у процесі врегулювання простроченої Заборгованості, та інформацію про кримінальну відповідальність, передбачену статтею 182 Кримінального кодексу України за незаконне збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про третіх осіб.

Порядок вирішення спірних питань
9.1. Всі спори та непорозуміння щодо укладання, виконання, розірвання, зміни, визнання недійсним повністю або частково, а також з будь-яких інших питань, що стосуються цих Правил та Договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.

9.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір вирішується у судовому порядку згідно чинного законодавства України.

Порядок доступу до документів
10.1. Заявник/Позичальник має право доступу до інформації щодо діяльності Товариства та з питань надання Товариством позик, а також до інформації, право на отримання якої закріплено в законах України.

10.2. Договір, Графік платежів, Додаткові угоди та інші додатки до Договору зберігаються в електронному вигляді та доступні Заявнику/Позичальнику в Особистому кабінеті.

10.3. Правила надання грошових коштів у позику Товариства зберігаються та оновлюються на Сайті Товариства.

10.4. За необхідності отримання доступу до інших документів та інформації, ніж ті, які доступні Заявнику/Позичальнику в Особистому кабінеті та на Сайті Товариства, – Заявник/Позичальник подає запит до Товариства шляхом направлення електронного листа на електронну адресу Товариства або засобами поштового зв’язку.

10.5. Товариство протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня отримання запиту Позичальника/Заявника, має розглянути запит та надати відповідь щодо розгляду запиту шляхом направлення відповідного електронного листа на електронну адресу Заявника/Позичальника, зазначену в Анкеті/Заявці, або засобами поштового зв’язку.

10.6. Документи, що становлять комерційну таємницю, мають обмежений доступ.

10.7. Під комерційною таємницею Товариства розуміються відомості, пов’язані з інформацією про фінансові послуги, з управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, які не є державною таємницею, розголошення (передача, витік тощо) яких може завдати шкоди інтересам Товариства.

Інші умови
11.1. Ці Правила затверджуються Загальними зборами учасників Товариства.

11.2. Товариство має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення в Правила, які розміщуються на Сайті Товариства для ознайомлення всіх зацікавлених осіб.

11.3. Будь-які зміни та доповнення до Правил поширюються на всіх осіб, в тому числі Позичальників, які уклали Договір позики після дати внесення змін та доповнень до Правил.

11.4. Умови Договору позики, а також вся інформація, отримана Товариством, Заявником/Позичальником у зв’язку з укладанням або виконанням Договору позики, відноситься до інформації з обмеженим доступом (стаття 21 Закону України «Про інформацію») та може бути поширена за взаємною згодою Сторін та в інших випадках, що передбачені чинним законодавством України, і є конфіденційною.